સિહોર – સોહામણું શહેર

Sihor Sohamanu Shaher

સિહોર – સોહામણું શહેર, જે સૌરાષ્ટ્ર મા છોટા કાશી ના નામે પણ ઓળખાય છે.

તોહ શું છે સિહોર મા કે લોકો જેને કાશી સમાન પવિત્ર સ્થળ મનાય છે? ચાલો હું તમને આજે મારા સિહોર વિષે જણાવું. Continue Reading…

All songs from A. R. Rahman Live Concert (Rahmanishq Ahmedabad)

I have said earlier in my Facebook Post that I have no words to say about Rahmanishq concert in Sardar Vallabhbhai Patel Stadium, Ahmedabad. Yes it’s pretty true no words. I thought a lot that how would I say “Thank you” to all team members of Rahmanishq for those awesome moments they gave to us.

To say thanks, with this post I am going to share every moments that I enjoyed and wish to share with other Fans of A.R. Rahman. Continue Reading…